Nagroda im. Jana Jędrzejewicza
dla najlepszej książki poświęconej historii nauki i techniki


Książki zgłoszone do Nagrody im. Jana Jędrzejewicza w roku 2017:

 1. Disputatones „Physicorum” dictae Magistri Serpentis „Exercitium” (editio critica), redakcja, wstęp i komentarz Tadeusz Grzesik, (Studia Copernicana, t. XLV), Instytut Historii Nauki PAN, Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, Warszawa 2016.
 2. Adela Kobelska, Miasto. Uniwersytet. Literaturoznawstwo. Poznań lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku jako przestrzeń działania Koła Polonistów, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.
 3. Teresa Kotaszewicz, Tadeusz Tołwiński 1887–1951. Architekt, urbanista, twórca Polskiej Szkoły Urbanistyki, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2016.
 4. Tomasz Majewski, Dzieje poznania chorób roślin w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa 2016.
 5. Tomasz Siewierski, Marian Małowist i krąg jego uczniów. Z dziejów historiografii gospodarczej w Polsce, Instytut Historii Nauki PAN, Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.
 6. Szkoły, ośrodki i twórcy polskiej historii kartografii (1945–2015), redakcja Teresa Bogasz i Beata Konopska, (Z dziejów kartografii, t. XX), Instytut Historii Nauki PAN, Zespół Historii Kartografii, Warszawa 2016.
 7. Szpitalnictwo na Górnym Śląsku. Szpitale polskie w XIX i XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem regionu Śląska, redakcja Anna Marek i Bożena Urbanek, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej), Śląska Izba Lekarska, Instytut Historii Nauki PAN, Katowice 2016.
 8. Jan Szumski, Polityka a historia. ZSRR wobec nauki historycznej w Polsce w latach 1945–1964, Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa 2016.
 9. Andrzej Ulmer, Cywilizacja Majów. Osiągnięcia intelektualne, historia militarna i polityczna, Wydawnictwo Napoleon V, Oświęcim 2016.
 10. Stefan Zamecki, Problematyka naukoznawcza na łamach periodyku „Nauka Polska Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój”. Studium Historyczno-metodologiczne, lata 1918–1947, Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa 2016.
 11. Przemysław Marcin Żukowski, Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w latach 1918–1939, Księgarnia Akademicka, Kraków 2016.
 12. Jan Parafiniuk, Dwa wieki nauk mineralogicznych na Uniwersytecie Warszawskim, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016. KSIĄŻKA NAGRODZONA

Książki zgłoszone do Nagrody im. Jana Jędrzejewicza w roku 2016:

 1. Corpus studiosorum Universitatis Iagiellonicae in saeculis XVIII-XX. Tomus III: T-Ż, red. Krzysztof Stopka, Księgarnia Akademicka, Kraków 2015.
 2. Marian Marek Drozdowski, Historia Centralnego Okręgu Przemysłowego. Geneza, budowa, wizja przyszłości, opinie, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji-Państwowego Instytutu Badawczego, Radom 2015.
 3. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, "Technika i Nauka". Elitarne czasopismo Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii, Wydawnictwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2015.
 4. Kartezjusz, Geometria. Tłumaczenie i komentarz, red. Piotr Błaszczyk i Kazimierz Mrówka,Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2015.
 5. Jerzy Kierul, Darwin, czyli pochwała faktów, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2015.
 6. Janusz Małłek, Mikołaj Kopernik. Szkice do portretu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015.
 7. Krzysztof Mikulski, Mikołaj Kopernik. Środowisko społeczne, pochodzenie i młodość, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015.
 8. Jerzy Joachim Retyk, Relacja pierwsza z ksiąg "O obrotach" Mikołaja Kopernika, przekład Ignacy Lewandowski, wstęp i komentarz Jarosław Włodarczyk, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015.
 9. Krzysztof Rzepkowski, Złoty kciuk. Młyn i młynarz w kulturze Zachodu, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Warszawa, Toruń 2015.
 10. Małgorzata Sieradz, "Kwartalnik Muzyczny" (1928-1950) a początki muzykologii polskiej, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2015.
 11. Ewa Śnieżyńska-Stolot, "Zamek piękny na wzgórzu..." Horoskopy-zapomniane źródło historyczne, Księgarnia Akademicka, Kraków 2015.
 12. Zbigniew Tucholski, Profesor Antoni Xisiężopolski. Twórca polskiej szkoły budowy lokomotyw, Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2015. KSIĄŻKA NAGRODZONA


Książki zgłoszone do Nagrody im. Jana Jędrzejewicza w roku 2015:

 1. Jakub Czopek, Jarosław Kinal, Alfabet nauki Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014.
 2. Filozofia informatyki. Antologia, opracowanie i tłumaczenie Roman Murawski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2014.
 3. Hanna Jurkowska, Pamięć sentymentalna. Praktyki pamięci w kręgu Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk i w Puławach Izabeli Czartoryskiej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014.
 4. Tomasz Kardaś, Od początku było światło. Rzecz o Albercie Abrahamie Michelsonie, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń 2014.
 5. Przemysław Nosal, Technologia i sport, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2014.
 6. Andrzej Romanowski, Eugeniusz Kwiatkowski, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego, Radom 2014.
 7. Mariusz Urbanek, Genialni. Lwowska szkoła matematyczna, Wydawnictwo ISKRY, Warszawa 2014.
 8. Teresa Borawska (przy współudziale Henryka Rietza), Mikołaj Kopernik i jego świat. Środowisko, przyjaciele, echa wielkiego odkrycia, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń 2014. KSIĄŻKA NAGRODZONA

Książki zgłoszone do Nagrody im. Jana Jędrzejewicza w roku 2014:


 1. Magdalena Bajer, Rody uczone. Kreski do szkicu, Wydawnictwo Naukowe UMK, Warszawa–Toruń 2013.
 2. Izabela Bondecka-Krzykowska, Historia obliczeń. Od rachunku na palcach do maszyny analitycznej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012.
 3. Euklides, Elementy. Księgi V–VI, teoria proporcji i podobieństwa, tłumaczenie i komentarz Piotr Błaszczyk i Kazimierz Mrówka, Copernicus Center Press, Kraków 2013.
 4. Aleksander Jankowski, Pałac w Lubostroniu Fryderyka Skórzewskiego. Pomnik rodowej dumy i zamiłowania sztuk plastycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2014.
 5. Sławomir Łotysz, Wynalazczość polska w Stanach Zjednoczonych, Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2013.
 6. Jerzy Mioduszewski, Cztery szkice z przeszłości matematyki, Oficyna Wydawnicza „Impuls", Kraków, wyd. I: 2013, wyd. II: 2014.
 7. Roman Murawski, Filozofia matematyki. Zarys dziejów, wyd. 5, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013.
 8. Robert Piotrowski, Demon Maxwella. Dzieje i filozofia pewnego eksperymentu, wyd. 2 poprawione, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2013.
 9. Marian Rejewski, Wspomnienia z mej pracy w Biurze Szyfrów Oddziału II Sztabu Głównego w latach 1930–1945. Memories of my work at the Cipher Bureau of the General Staff Second Department, 1930–1945, przekład A.J. Bohdanowicz i in., Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013.
 10. Jacek Rodzeń, Na tropie widma. Geneza i ewolucja spektroskopu optycznego w latach 1810–1860, s.e., Kraków 2013. KSIĄŻKA NAGRODZONA

Książki zgłoszone do Nagrody im. Jana Jędrzejewicza w roku 2013:

 1. Atanisław Alexandrowicz, Kartografia Wielkiego Księstwa Litewskiego od XV do połowy XVIII wieku, wyd. 3 poprawione i uzupełnione, Zamek Królewski w Warszawie/Instytut Historii Nauki PAN/Towarzystwo Naukowe Warszawskie/Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2012.
 2. Adam Fijałkowski, Tradycja i nowatorstwo w Orbis sensualium pictus Jana Amosa Komeńskiego, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.
 3. Zdzisław Głowacki, Magiczna chemia. Zagadnienia z chemii nie tylko dla olimpijczyków – gimnazjalistów i licealistów, Oficyna Wydawnicza „Tutor”, Toruń 2012.
 4. Janina Kamińska, Universitas Vilnensis 1793–1803. Od Szkoły Głównej Wielkiego Księstwa Litewskiego do Imperatorskiego Uniwersytetu Wileńskiego, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.
 5. Anna Trojanowska, Farmakopealne leki pochodzenia zwierzęcego w polskiej literaturze naukowej w latach 1800–1869, Wydawnictwa IHN PAN, Warszawa 2012.
 6. Stefan Zamecki, Komentarze do naukoznawczych poglądów Williama Whewella (1794–1866), Wydawnictwa IHN PAN, Warszawa 2012.
 7. Paweł Polak, Byłem Pana przeciwnikiem [profesorze Einstein]... Relatywistyczna rewolucja naukowa z perspektywy środowiska naukowo-filozoficznego przedwojennego Lwowa, Copernicus Center Press, Kraków 2012. KSIĄŻKA NAGRODZONA

back home send pdf

Miejska Biblioteka Publiczna im Henryka Sienkiewicza jest finansowana przez samorząd Miasta Płońsk.
O bibliotece   |   Struktura biblioteki   |   KATALOG ON-LINE   |   Galeria   |   Aktualności   |   Polecane regionalia   |   Oddział Dla Dzieci i Młodzieży   |   Kontakt
© http://4studio.net